วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม  

          สภาพแวดล้อมน่าอยู่                                 สาธารณูปโภคพร้อมพลัน

            การศึกษาสร้างสรรค์ความรู้สู่คุณภาพชีวิต         พัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน

          2.1.2  พันธกิจ (Mission)

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม  มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง       (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

          มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

          มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

                     (๑) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก

                     (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ                               สิ่งปฏิกูล

                     (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                     (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                     (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                     (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                     (๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                     (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                     (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้                         ตามความจําเป็นและสมควร

        2.1.3  เป้าประสงค์(Goals)

           1. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึง

           2. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐาน

           3. ส่งเสริมการศึกษาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์                 แข็งแรง

           4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           5. ประชาชนมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง

           6. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประชาสัมพันธ์                           ปรับภูมิทัศน์

           7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์จัดการ

           8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      

           9. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาอย่าง                         ต่อเนื่อง 

Visitors: 55,708