ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาถวาย จำนวน 10 วัดในเขต อบต. บ้านป้อม และรณรงค์ออกเสียงประชามติ

Visitors: 54,285