บริการขั้นพื้นฐานสาธารณูปโภค

1.  การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพทางการคมนาคมทางบก)

1.1   ถนนลาดยาง          5        สาย

 • ถนนลาดยาง   สายอยุธยา       -  สุพรรณบุรี
 • ถนนลาดยาง    สายบางปะหัน     -  ปทุมธานี
 • ถนนลาดยาง    สายอยุธยา        - บางบาล
 • ถนนลาดยาง    สายปากกราน    - บ้านโรงลาด
 • ถนนลาดยาง    สายอยุธยา       - วัดไก่เตี้ย

 

1.2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  24   สาย

1.3 ถนนลูกรัง   6   สาย

1.4 ถนนดิน   9   สาย 

1.5  หินคลุก  4  สาย

2. การโทรคมนาคม

 • ตู้โทรศัพท์  9 แห่ง

 

3.  การไฟฟ้า

 • ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

 

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • แม่น้ำ   1  สาย (แม่น้ำเจ้าพระยา)
 • คลอง    7   แห่ง (คลองมะขามเทศ  คลองแกลบ  คลองท่าบางหรือคลองปากบาง  คลองวัดไชย คลองวัดกุฎิ  คลองลาว  คลองกะชาย )      
 
   ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

 

1. การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มทุกประเภท  7   กลุ่ม      

 • กลุ่มอาชีพ   4    กลุ่ม    ( กลุ่มอาชีพทำนา, กลุ่มอาชีพจักสาน, กลุ่มถักแปลญวน, กลุ่มสตรีจักสานบ้านโรงลาด )
 • ออมทรัพย์    3   กลุ่ม    ( หมู่ที่  9 , หมู่ที่ , 10 , หมู่ที่  11)

2. จุดเด่นของพื้นที่(ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

2.1 มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใช้เพื่อการเกษตรและ เป็นแหล่งล่องเรือเพื่อชมโบราณสถานโบราณวัตถุของนักท่องเที่ยว
2.2 ตำบลบ้านป้อมเปรียบเสมือนประตูเข้าเมือง     และออกจากเมืองเนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมเข้าเกาะเมือง  เข้าสู่กรุงเทพมหานคร  และจังหวัดใกล้เคียง
2.3  มีโบราณสถาน  โบราณวัตถุและศาสนาสถาน

โบราณสถาน/ โบราณวัตถุ  1   แห่ง

 • วัดไชยวัฒนาราม       

ศาสนาสถาน     12       แห่ง

 • วัดขนอน
 • วัดพระงาม
 • วัดป้อมใหญ่
 • วัดท่าการ้อง (หลวงพ่อยิ้ม)
 • วัดธรรมาราม
 • วัดกษัตราธิราช (พระอารามหลวง)
 • วัดวรเชษฐ์
 • วัดลอดช่อง (หลวงพ่อขาว)
 • วัดสนามไชย
 •  มัสยิดนูรุ้ลอีมาน วาริสซุนน๊ะห์
 • มัสยิดฟารุกอุมาร๊อบ นุ้ลคอตต๊อบ อั้ลกอดิรียะห์
 • คริสตจักร
   ศักยภาพในตำบล

1. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

1.1  พนักงานส่วนตำบล       รวม      15       คน  แบ่งเป็น     

 • ตำแหน่งในสำนักงานปลัด      จำนวน            7        คน
 • ตำแหน่งในส่วนการคลัง         จำนวน            4        คน
 • ตำแหน่งในส่วนโยธา              จำนวน           2        คน
 • ตำแหน่งในส่วนการศึกษา       จำนวน            1        คน

 

1.2  ลูกจ้างประจำ       รวม     1    คน  แบ่งเป็น

 • ตำแหน่งในส่วนการคลัง     จำนวน       1        คน

 

1.3  พนักงานจ้าง    รวม     37      คน   แบ่งเป็น

 • พนักงานจ้างตามภารกิจ                    
  • ตำแหน่งในสำนักงานปลัด    จำนวน            11       คน
  • ตำแหน่งในส่วนการคลัง       จำนวน            3        คน
  • ตำแหน่งในส่วนโยธา            จำนวน           1        คน
 
 • พนักงานจ้างทั่วไป 
  • ตำแหน่งในสำนักงานปลัด     จำนวน          20     คน
  • ตำแหน่งในส่วนการคลัง       จำนวน           -        คน
  • ตำแหน่งในส่วนโยธา            จำนวน          2       คน

 

1.2  บุคลากรในส่วนของคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • ฝ่ายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล     จำนวน  4        คน
 • ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล                   จำนวน  22      คน

2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 

2.1  พนักงานส่วนตำบล         จำนวน            15       คน

 • มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    จำนวน       3       คน
 • ปริญญาตรี                          จำนวน      6       คน
 • สูงกว่าปริญญาตรี                จำนวน      6       คน

 

2.2 ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  จำนวน     38    คน

 • ประถมศึกษา                         จำนวน    9        คน
 • มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา      จำนวน    20      คน 
 • ปริญญาตรี                           จำนวน    9        คน

 

2.3  บุคลากรในส่วนของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน   26    คน

 • ประถมศึกษา                        จำนวน            6        คน
 • มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    จำนวน            11      คน
 • ปริญญาตรี                          จำนวน            8        คน
 • สูงกว่าปริญญาตรี                จำนวน            1       คน

3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2555 จำนวน   70,781,156.34 บาท
แยกเป็นรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให้   จำนวน  22,269,189.84บาท

 • เงินอุดหนุนทั่วไป                                        จำนวน  4,610,137.00  บาท
 • เงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์                     จำนวน  43,573,729.50 บาท

 

( สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ค่าวัสดุการศึกษา ,เบี้ยยังชีพคนชรา พิการ ,บ้านเรือนเสียหายปี 2553-2554,                โครงการบ้านโอสถสภา , โครงการบ้านน่าอยู่สำหรับผู้พิการ , โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด )

Visitors: 54,484