สภาพสังคม

 การศึกษา

 • สถานศึกษาระดับประถม 2 แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด  10 แห่ง
 • มัสยิด 2 แห่ง
 • คริสตจักร  1 แห่ง


สาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านป้อม 1 แห่ง
 • อัตราการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • ที่พักสายตรวจ   1 แห่ง


 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

 • บ่อบาดาล/พร้อมหอถังสูง 13 แห่ง
 • ประปาผิวดิน(อบต.ดูแล)   2 แห่ง
 • ประปาผิวดิน(กองทุนหมู่บ้านดูแล)  1 แห่ง
Visitors: 55,709