สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน  11 หมู่บ้าน เนื้อที่โดยรวมประมาณ 15.15  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,466 ไร่ จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 6,881 คน เป็นชาย  3,285  คน เป็นหญิง 3,596  คน  จำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 2,202  ครัวเรือน

   สภาพทั่วไป

1. สถานที่ตั้ง

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประมาณ  5  กิโลเมตร

2.  อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลปากกราน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล

3. ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  เรียบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันออก  มีคลองธรรมชาติ ไหลผ่าน  เช่น คลองลาว คลองมะขามเทศ คลองแกลบ  คลองวัดไชย  คลองปากบาง  คลองวัดกุฎิ

4.  ประชากร

จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร์ มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น  7,050 คน เป็นชาย 3,371 คน หญิง  3,679  คน  จำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น  2,407  ครัวเรือน  ยอด ณ  เดือนตุลาคม 2559  (สำนักการบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา)

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านมะขามเทศ

1

236

252

488

145

บ้านมะขามเทศ

2

182

203

385

170

บ้านวัดพระงาม

3

168

        190

358

127

บ้านป้อม

4

551

578

1129

300

บ้านป้อม

5

329

299

628

143

บ้านวัดธรรมาราม

6

289

341

630

249

บ้านวัดกษัตราธิราช

7

303

336

639

276

บ้านราชพลี

8

402

415

817

437

บ้านวัดลอดช่อง

9

362

445

807

241

บ้านวัดสนามไชย

10

393

454

847

235

บ้านโรงลาด

11

     156

166

322

84

รวม

11

3,371

3,679

7,050

2,407

 

   ลักษณะการปกครอง

แบ่งออกเป็น 11  หมู่บ้านซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมทั้งหมดดังนี้

 • หมู่ที่1 บ้านมะขามเทศ  มี นายทรงพล สุขสมบูรณ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 2 บ้านมะขามเทศ  มี นางสาวณภัทรลลัลน์คงดี   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 3 บ้านวัดพระงาม  มี นางลัดดาวัลย์  ธรรมกิจ  เป็นกำนัน
 • หมู่ที่ 4 บ้านป้อมมี นายประเสริฐ รุ่งเรื่องเป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 5 บ้านป้อม มี นายบุญนำ ขันธศักดิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 6 บ้านวัดธรรมาราม  มี นายฉัตรมงคล คัมภิรานนท์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 7 บ้านวัดกษัตราธิราช  มี นายยงยศถึกพะเนาว์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 8 บ้านราชพลี  มี นายพิษณุเทพสาระศรี เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 9 บ้านวัดลอดช่อง มี นายสิงห์ศักดิ์ดา โลนานนท์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 10  บ้านวัดสนามไชยมี นายสมศักดิ์  ศรนารายณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 11บ้านโรงลาด มี นายสุเทพสุทธลักษณ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 
   สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ราษฎรส่วนใหญ่   ประกอบอาชีพรับจ้าง  ทำงานโรงงาน  ทำการค้าขาย   ทำนา  ทำการเกษตร รับราชการ   และทำธุรกิจส่วนตัวตามลำดับ

หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

- โรงแรม
- อู่ซ่อมรถยนต์
- สถานีบริการน้ำมัน 
- สถานีบริการแก๊ส
- โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
- ร้านค้าขายของชำ
- ร้านอาหาร
- อพาร์ทเม้นท์
- หอพัก
- ห้องเช่า

7  
10 
6
1
1
1
35
28
2
3
6

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

 

- ศูนย์อาหาร
- อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
- ร้านขาย อุปกรณ์การเกษตร
- ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสอง
- ร้านขายไม้เก่า 
- ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
- ร้านบริการอินเทอร์เนตและเกมส์
- ร้านรับซื้อของเก่า
- ศูนย์บริการสุขภาพ(นวดแผนโบราณ)
- ป้ายการค้า

1
7
2
2
11
9
4
6
4
60
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
ป้าย
Visitors: 56,398