1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 2.โครงการก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล หมู่ที่ 4 3.โครงการปรับปรุงยกพื้น คสล. บริเวณศาลาอเนกประสงค์(ต้นสะตือ)หมู่ที่2  4.โครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่5 ถึงต้นโพธิ์วัดท

      1 สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10

 
 
 
2.สอบราคาก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 4
 
 

3.โครงการปรับปรุงยกพื้น คสล. บริเวณศาลาอเนกประสงค์(ต้นสะตือ)หมู่ที่ 2

 
4.โครงการก่อสร้างเสริมถนน คสล. บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ ม.5 ถึงต้นโพิธ์วัดท่าการ้อง
 

5.โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8
 
Visitors: 39,400